कक्षा 9 - भौतिक विज्ञान

From Vidyalayawiki

भौतिक विज्ञान

अध्याय संख्या Category/ वर्ग
अध्याय 7 गति
अध्याय 8 बल तथा गति के नियम
अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण
अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा
अध्याय 11 ध्वनि